محمدحسین ایراندوست
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمدحسين ايراندوست (9 مورد)
  سوره حمد آیه 7 -
راه روشنِ شخصیت هایی که به آنان از رویِ احسانَت نعمت دادی ، همان اشخاصی که نه هرگز مورد انتقام و خشم تو قرار گرفتند و نه هرگز از راه روشن گمراه شدند.
  سوره حمد آیه 6 -
ما را با لطف و مهربانی به راه روشن و دینِ حق هدایت فرما .
  سوره حمد آیه 5 -
فقط تو را در نهایتِ فروتنی، پرستش می کنیم و فقط از تو یاری و کمک می خواهیم.