----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
ترجمه جناب آقاي صفوي
1) به نام خداوندِ گسترده مهرِ مهربان

2) ستایش از آنِ خداست که پروردگار جهانیان است،

3) همو که گسترده مهر و مهربان است.

4) خداوندگار روزِ پاداش و جزاست.

5) بار الـها، تنها تو را مى پرستیم و در آن، تنها از تو یارى مى جوییم.

6) ما را به راه راست هدایت فرما.

7) راه کسانى که به آنان نعمت دادى، همانان که نه به بیراهه رفته اند و به خشم تو گرفتار شده اند و نه گم گشتگانند که راه درست نشناخته اند.

1
1