امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (3237 مورد)
  سوره زخرف آیه 73 - امید رسا
" [و] برای شما در آن میوه های فراوانی است ، [که] از آن می خورید! . " .
  سوره زخرف آیه 72 - امید رسا
" و آن بهشت است که اِرث داده می شود به شما ؛ به [سزایِ] آنچه انجام می دادید! . " .
  سوره زخرف آیه 71 - امید رسا
" گَردانده می شود بر آنها [بشقاب ها و] سینی هایی از طلا ، و [قدَح ها و] کاسه هایی ؛ و در آن [بهشت] می باشد آنچه را [دِل و] جان ها [بخواهند و مِیل و] اِشتها دارند ، و چشمها لذّت می برند [از دیدنِ آن]! ؛ و شما در آن جاودان هستید! . " .