امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (1702 مورد)
  سوره عنکبوت آیه 5 - مترجم: امید رسا
" هرکه اُمیدوار است به دیدارِ خداوند [و قُرب و نَزدیکی به او] ؛ پس [بِدانید که] حَقیقتاً ، سَرآمَد [و تَحقّقِ وَعدهِ دیدارِ] خداوند ، حَتماً آمَدنی است [و اَنجام می شَوَد]! ؛ و او [بِسیار] شنوایِ داناست! .".
  سوره عنکبوت آیه 4 - مترجم: امید رسا
" آیا پِنداشتند افرادی که [اعمالِ] بَد را انجام می دهَند ، که [آیا] بر [آگاهی ، و تَواناییِ] ما سِبقَت [و پیشی] می گیرند؟! ؛ [چه] بَد است آنچه حُکم [و داوَری] می کُنَند! .".
  سوره عنکبوت آیه 3 - مترجم: امید رسا
" و حَقیقتاً [ما ، سَخت] آزموده ایم افرادی را از قَبل از شما! ؛ پس ، قَطعاً خداوند می دانَد [و حَتماً می شناسَد به وسیلهِ این آزمون ها] افرادی را که راست گُفتند! ؛ و قَطعاً می دانَد [و حَتماً می شناسَد] دروغگویان را! .".