امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (3787 مورد)
  سوره الرحمن آیه 47 - امید رسا
" پس کدام نعمتهای پروردگارتان را تکذیب [و اِنکار] می کنید [اِی دو گروهِ انسانها و جِنّ ها]؟! . " .
  سوره الرحمن آیه 46 - امید رسا
" و برای هرکه از [جایگاه و] مقامِ پروردگارش بترسد ، دو باغِ انبوه [در بهشت] است! . " .
  سوره الرحمن آیه 45 - امید رسا
" پس کدام نعمتهای پروردگارتان را تکذیب [و اِنکار] می کنید [اِی دو گروهِ انسانها و جِنّ ها]؟! . " .