امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (1942 مورد)
  سوره احزاب آیه 34 - مترجم: امید رسا
" و یاد نمایید آنچه را تلاوَت [و خوانده] می شَود در خانه هایِ شما از [نشانه ها و] آیه های خداوند و حِکمَت [و سَنجِش و دانایی]! ؛ حقیقتاً خداوند [هَمواره] لَطیف [و بِسیار دَقیق و] آگاه بوده است! . " .
  سوره احزاب آیه 33 - مترجم: امید رسا
" و در خانه هایتان بمانید! ؛ و آرایش [و خودنمایی] نَنمایید [مانَند] آرایش [و خودنماییِ زَنانِ] جاهلیّتِ نخستین [قَبل از اسلام]! ؛ و نماز را بَرپا دارید! ؛ و زکات را بدهید! ؛ و اِطاعت نمایید خداوند و فرستاده اش را! ؛ قطعاً [جُز این نیست] که خداوند [می خواهد و] اِراده می نماید تا بِبَرَد از شما ناپاکی را [اِی] اَهلِ خانه [پیامبر] ، و پاک نماید شما را پاکی [کامل و ستودنی]! . " .
  سوره احزاب آیه 32 - مترجم: امید رسا
" اِی همسرانِ پیامبر! ، [شما] مانَندِ یکی از زَنان [دیگَر] نیستید اگر تَقوا نمایید [و از گُناه و نافَرمانیِ خداوند بپَرهیزید]! ؛ پس [نَرمی و] ملایمَت نَدهید به سُخَن [و صدایِ خودتان که] پس طَمَع نماید فردی که در دِلش مَرَضی است ؛ و سُخَنی پَسندیده [و متعارف] بگویید! . " .