امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (1454 مورد)
  سوره شعراء آیه 168 - مترجم: امید رسا
" [لوط] گُفت: «حَقیقتاً من ، برایِ عَمَلِ [زِشتِ] شما ، از [مخالفان ، و هُشدار] گویَندگان هستم!» . ".
  سوره شعراء آیه 167 - مترجم: امید رسا
" [آنها] گُفتند: «حَقیقتاً اگر دَست برنَداری [از این سُخَنان ؛ و پایان نَدهی اَندَرزهایَت را] اِی «لوط»! ؛ حتماً ، از اِخراج شُدگان می شَوَی!» . ".
  سوره شعراء آیه 166 - مترجم: امید رسا
" «و رَها می کُنید آنچه را آفَریده است برایِ شما ، پَروَردگارِ شما از هَمسَرانِتان؟!؛ بَلکه شما ، قُومی مُتَجاوِز هستید!» . ".