محمد هادی حاذقی
ایمیل دیگر که با اولویت خدمتتان ارائه می شود عبارت است از : hadi.ahmadi94@chmail.ir
[ همه پیام ها ] پیام های محمد هادي حاذقي (1 مورد)
  سوره اعلی آیه 1 - اسم
اینکه می‌گویند فلان پیامبر اسم اعظم می‌داند، معنایش این نیست که فلان لفظ را گفته مرده را زنده کرده با لفظ یا مفهوم ذهنی لفظ مرده زنده نمی‌شود، با آن حقیقتی که اسم خداست سِمه خداست علامت الهی است و این الفاظ و مفاهیم حاکی از آن سِمه و علامت هستند آن اثر دارد

توضیح : روح الفاظ و اسامی است که تآثیر می کند نه ظاهر و صوت و صدای لفظ به تنهائی

[ همه نکته ها ] نکته های محمد هادي حاذقي (1 مورد)
  سوره اعلی آیه 1 - اسم
هر اسم یا مفهوم دارای سه سطح یا طبقه است / حقیقت اصلی/ مفهوم ذهنی از آن حقیقت/ لفظی که برای بیان آن مفهوم و اسم بکار میرود .

توضیح : اینکه می‌گویند اسمای خدا توقیفی است یک معنای خاصی دارد البته و اینکه می‌گویند فلان پیامبر یا فلان ولیّ(علیهما السلام) مظهر اسم خدا هستند ما در مرحله سوم یا چهارم قرار داریم. ما این الفاظی که در «جوشن کبیر» و مانند آن قرائت می‌کنیم اینها اسمای آن مفاهیمی هستند که در ذهن ماست آن مفاهیم اسمای حقایقی‌اند که در خارج هستند آن حقایق اسماء کمالات ذات اقدس الهی‌اند که مربوط به ذات یا فعل اوست. ما در «اسم الاسم الاسم» بحث می‌کنیم و لفظ می‌کنیم تلفظ می‌کنیم، آن‌که اسم او اعلی است این لفظ نیست.

[ همه سوال ها ] سوال های محمد هادي حاذقي (1 مورد)
  سوره اعلی آیه 1 - اسم
تسبیح در واقع براساس تعریف دو واژه عیب و نقص تعریف می شود این دو واژه به چه معناست ؟

توضیح : در همین تفسیر این دو واژه تعریف شده اند

[ همه تفسیر ها ] تفسیر های محمد هادي حاذقي (1 مورد)
  سوره اعلی آیه 1 - تفسیر تسنیم سوره اعلی
در اسم «رب» را تسبیح بکن، منظور از اسم، خود این لفظ نیست؛ البته الفاظ باید منزه از بار منفی باشد. اینکه می‌گویند اسمای خدا توقیفی است یک معنای خاصی دارد البته و اینکه می‌گویند فلان پیامبر یا فلان ولیّ(علیهما السلام) مظهر اسم خدا هستند ما در مرحله سوم یا چهارم قرار داریم. ما این الفاظی که در «جوشن کبیر» و مانند آن قرائت می‌کنیم اینها اسمای آن مفاهیمی هستند که در ذهن ماست آن مفاهیم اسمای حقایقی‌اند که در خارج هستند آن حقایق اسماء کمالات ذات اقدس الهی‌اند که مربوط به ذات یا فعل اوست. ما در «اسم الاسم الاسم» بحث می‌کنیم و لفظ می‌کنیم تلفظ می‌کنیم، آن‌که اسم او اعلی است این لفظ نیست.