محمد عطار
بهترین ابزار برای تحریف یا تشویش افکار یا انکار حقایق: ترجمه وتفسیر بدون دقت وتفقه یا تدبر
[ همه سوال ها ] سوال های محمد عطار (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 - بسم الله
در دعاء برای طلب استعانه وغوث :"بمحمد، بعلی، بفاطمة، بالحسن والحسین"؛
واز خود محمد (ص) التماس کمک میطلبیم نه "بسم محمد، باسم علی ، باسم کوثر ، بنام حسن ، به نام حسین".
أما چرا از خداوند متعال از اسمش طلب استعانه وپناه میگیریم نه از ذات خودش؟